Logo

Platforma Zakupowa eB2B dla Grupy PSE

Regulamin 

 
§ 1
 
1. Definicje:
 
Operator Platformy eB2B – Grupa eB2B obejmująca eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok U21 oraz eB2B Service Sp.  z o. o. spółka komandytowa. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok U21 pełniący rolę pomocy technicznej współpracujący z użytkownikami Platformy zakupowej eB2B. Operator służy swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz użytkowników w zakresie bezawaryjnego działania systemów eB2B. Operator nie jest stroną umów, zobowiązań czy innych wzajemnych relacji zawieranych pomiędzy Użytkownikami. 

Hasło - poufny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wprowadzanych do Platformy Zakupowej generowany w systemie eB2B, które Użytkownik może zmienić w dowolnym czasie użytkowania Platformy Zakupowej. Hasło umożliwia zalogowanie się do Platformy Zakupowej i korzystanie z jej funkcjonalności.

Platforma Zakupowa eB2B - jest aplikacją przeznaczoną do zarządzania procesem zakupowym end-to-end, w szczególności do zarządzania wnioskami zakupowymi, obiegiem dokumentów, rozliczaniem zakupu, zarządzaniem umowami, kontrahentami oraz planowaniem zakupu. 
Platforma służy do organizacji zapytań ofertowych, aukcji i licytacji elektronicznych, w tym do udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.). Funkcjonalność Platformy eB2B może się różnić w zależności od warunków umowy licencyjnej podpisanej między Grupą eB2B a Klientem eB2B.
Wszystkie dane zawarte w Platformie Zakupowej eB2B niezależnie czy są rozproszone czy pogrupowane funkcjonalnie stanowią bazę danych.​  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych klauzula informacyjna Administratora bazy danych dostępna jest w Platformie Zakupowej eB2B bez zalogowania.
 
Regulamin - niniejszy Regulamin obowiązujący każdego użytkownika Platformy zakupowej eB2B.

2. Użytkownik – zdefiniowany w Platformie zakupowej użytkownik posiadający unikalny login i hasło dostępowe do Platformy Zakupowej eB2B.
 
3. Korzystanie z Platformy eB2B w innym celu wymaga zgody Grupy eB2B. Platforma jest dostępna pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl lub w domenie/subdomenie Klientów Grupy eB2B.

4. Korzystanie z Platformy eB2B dla oferentów jest bezpłatne.
 
§ 2
 
1. Grupa eB2B nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z działania lub nieprawidłowości w działaniu systemu, w stosunku do użytkowników Platformy Zakupowej składających oferty w postępowaniach prowadzonych na Platformie Zakupowej eB2B.. Wyłącza się odpowiedzialność Grupy eB2B za utracone korzyści użytkowników.
 
 
§ 3
 
1. Platforma Zakupowa eB2B współpracuje ze wszystkimi po przeglądarkami, Grupa eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 
2. Działanie Platformy może być uzależnione od konfiguracji opcji przeglądarki.
 
 
§ 4
 
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy Zakupowej eB2B wyłącznie zgodnie z regulaminem, w szczególności do pobierania i wprowadzania danych, drukowania raportów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej do znaków należących do Grupy eB2B.
 
2. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 
§ 5
 
1. eB2B nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych w serwisie przez jego użytkowników, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych użytkowników systemu. Strony Platformy mogą zawierać odnośniki do innych stron „www”, które mogą być własnością oraz być prowadzone przez podmioty trzecie, nie powiązane z eB2B. Użytkownicy korzystając z Platformy eB2B akceptują fakt, że eB2B nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji dostępnych na Platformie eB2B.
 
§ 6
 
1. eB2B nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 
2. eB2B może dezaktywować dowolnego użytkownika systemu, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, gdy użytkownik podaje niewłaściwe dane czy informacje.
 
§ 7
 
1. eB2B zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 
§ 8
 
1. eB2B zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu w każdym czasie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po jego opublikowaniu.  Korzystając z Platformy eB2B użytkownik akceptuje w całości regulamin.
 
2. Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do regulaminu Platformy eB2B. W przypadku zmian wprowadzonych przez administratora, system wymaga ponownej akceptacji regulaminu.
 
§ 9
 
1. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy eB2B, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma eB2B oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.).
 
§ 10
 
1. Korzystanie z Platformy eB2B oznacza jednocześnie, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i prowadzenia postępowań zakupowych z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej prowadzące do złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy przez Grupę eB2B i Klientów eB2B.
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Obowiązku Informacyjnym w Platformie eB2B.
3. Użytkownicy mający pytania dotyczące działania portalu, ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez eB2B czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie uwag pod adres: biuro@eb2b.com.pl
 
§ 11
 
1. Dane osobowe użytkownika mogą być modyfikowane w każdym czasie przez użytkownika lub na jego wniosek. W specyficznych przypadkach, korzystając z podpisu elektronicznego w postępowaniach zgodnych z ustawą PZP, edycja danych osobowych może być dokonana wyłącznie przez Operatora Platformy eB2B na pisemny wniosek Użytkownika.
  
§ 12
 
1. W postępowaniach zgodnych z Prawem zamówień publicznych Użytkownik serwisu ma możliwość podpisu ofert opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez:
- KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.
- CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
- POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
- EuroCert Sp. z o.o.
- Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
 
 
§ 13
 
1. Platforma eB2B używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer eB2B na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Użytkownik nie akceptujący plików cookies nie może korzystać z Serwisu.
 
§ 14
 
1. eB2B zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z platformy po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.
 
§ 15
 
Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018r.
 
o