Logo

Platforma Zakupowa eB2B dla Grupy PSE

Obowiązek Informacyjny 

Klauzula obowiązku informacyjnego dedykowanego dla wykonawców przystępujących do postępowania za pośrednictwem strony https://przetargi.pse.pl
 
Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00, daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej www.pse.pl.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego z wykorzystaniem usługi platformy eB2B zawartej na stronie internetowej https://przetargi.pse.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,

b) w przypadku Pani/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PSE S.A. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów z zakresu rachunkowości,

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PSE S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. związane z wykonywaniem umowy, takim jak dostawcy systemów informatycznych, teleinformatycznych i usług IT, usługi księgowe i prawne. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu ustawę Prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z platformy eB2B zawartej na stronie internetowej https://przetargi.pse.pl oraz udziału w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A..

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane dla celów umożliwienia korzystania z funkcjonalności platformy eB2B na potrzeby przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego przez PSE S.A. w tym złożenia oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozważenia oferty i Pani/Pana uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
o